Рус Eng Cn Перевести страницу на:  
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate
Библиотека
ваш профиль

Вернуться к содержанию

Психология и Психотехника
Правильная ссылка на статью:

Э.Ф. Червинская-Якимюк Общая теория напряжения Роберта Агню и её интерпретационные возможности по отношению к преступности среди молодёжи

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется выявлению причин преступного поведения молодых людей в Польше при использовании основных положений общей теории напряжения Роберта Агню. Теория Р. Агню объясняет преступное поведение в контексте социальных отношений, которое опирается на отрицательные отношения с другими единицами общества. Автор утверждает, что напряжение — это состояние, являющееся результатом отрицательного отношения, влияния или связей, которые единица рассматривает, как наносящие ущерб ему, и которые она не желает иметь. Преступное поведение является результатом напряжения и отрицательного эффективного состояния, в частности гнева. Автор также рассматривает роль личностных факторов и факторов окружающей среды в активности преступности в ситуациях ощущаемого напряжения. Проверка теории Агню в Польше в применении к исследуемой преступной молодежи явилась положительной, а полученные результаты оказались многообещающими. Общая теория напряжения может быть полезной для выяснения причин и механизмов роста преступности среди молодёжи и сопутствующих ей качественных изменений; тем самым теория может быть полезна, когда речь идет о профилактике, реабилитации, терапии молодежи, которой угрожает преступность и криминальная политика.


Ключевые слова:

психология, напряжение, стресс, преступность, молодежь, Роберт Агню, профилактика, реабилитация, агрессия, аномия.

Abstract: This paper tests R. Agnew’s general strain theory (GST) of youth crime and juvenile delinquency in Poland. According to Agnew, strain theory focuses on negative relationships with others: that is, relationships in with others do not treat the individual as he or she would like to be treated. The main research problem is in the two following questions: Is there a relation between the sense of strain, the social control, differential association, personality factors, situational, social factors, and youth delinquency? The hypotheses were tested on 179 male young adult prisoners and 145 pupils. Finally, we were able to note that the general strain theory has the potential to serve as a major explanation for young adult crime and juvenile delinquency in contemporary society. The results could be used in the prevention of criminal behaviour, therapy, rehabilitation, criminal and social policy.


Keywords:

Robert Agnew, general strain theory, young adult crime, juvenile delinquency, criminal policy.


Эта статья может быть бесплатно загружена в формате PDF для чтения. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения авторских прав, указания библиографической ссылки на статью при цитировании.

Скачать статью

Библиография
1. Agnew, R. (1985). A revised strain theory of delinquency. Social Forces, 64.
2. Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology. Vol. 30.
3. Biel, K. (2008). Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, Kraków: Wydawnictwo WAM.
4. Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (1999). Kryminologia. Gdańsk: Wydaw. Info Trade.
5. Czerwińska, E. (2004). Przestępczość młodzieży. Weryfikacja głównych tez ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Niepublikowana praca doktorska. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
6. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011). Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle teorii napięcia Roberta Agnew”, Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
7. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011). Youth crime. An empirical test of Robert Agnew’s general strain theory. Problems of Forensic Sciences/ Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2011, Vol. 86 (LXXXVI).
8. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011a). Przestępczość młodocianych w okresie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce:analiza zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew, W: J. Zamecka (red.) Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej, t. 12.
9. Giddens, A. (2007). Socjologia. Warszawa: PWN.
10. Klaus, W. (2007). Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki. Archiwum Kryminologii, T. XXVIII, Warszawa,
11. Kossowska, A. (2007) Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej. Archiwum Kryminologii, T. XXVIII, Warszawa,
12. Leyton, E. (1996). Polowanie na ludzi. Warszawa: Wyd. al. fine.
13. Machel, H. (2001). Niektóre makroczynniki społeczne sprzyjające aktualnie przestępczości młodzieży w Polsce na tle procesu transformacji ustrojowej. W: B. Urban (red.). Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
14. Majchrzyk, Z. (2001). Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw. Analiza procesów motywacyjnych i dyspozycji osobowościowych. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
15. Majchrzyk, Z. (2003). „Niezrozumiałe” motywy zabójstw dokonanych przez młodocianych. W: W. Ambrozik, F. Zieliński (red.). Młodociani mordercy. Studia nad agresją i zbrodnią. Poznań: Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
16. Ostrowska, K. (2005). Agresja w szkole w świetle samoopisów uczniów, Archiwum Kryminologii, T. XXVII 2003-2004, Warszawa,
17. Rzeplińska, I. (2007). Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych — przed i po transformacji. Archiwum Kryminologii,T. XXVIII, Warszawa,
18. Siemaszko, A., Gruszczyńska, B., Marczewski, M. (1999). Atlas przestępczości w Polsce 2. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Oficyna Wydawnicza
19. Siemaszko, A., Gruszczyńska, B., Marczewski, M. (2009). Atlas przestępczości w Polsce 4, Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa.
20. Sławik, K. (1996). Współczesny sprawca przestępstwa. Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
21. Turner J.S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne S.A.
22. Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
23. Urban, B. (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
1. Agnew, R. (1985). A revised strain theory of delinquency. Social Forces, 64.
2. Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology. Vol. 30.
3. Biel, K. (2008). Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, Kraków: Wydawnictwo WAM.
4. Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (1999). Kryminologia. Gdańsk: Wydaw. Info Trade.
5. Czerwińska, E. (2004). Przestępczość młodzieży. Weryfikacja głównych tez ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Niepublikowana praca doktorska. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
6. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011). Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle teorii napięcia Roberta Agnew”, Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
7. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011). Youth crime. An empirical test of Robert Agnew’s general strain theory. Problems of Forensic Sciences/ Z Zagadnień Nauk Sądowych, 2011, Vol. 86 (LXXXVI).
8. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011a). Przestępczość młodocianych w okresie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce:analiza zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew, W: J. Zamecka (red.) Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej, t. 12.
9. Giddens, A. (2007). Socjologia. Warszawa: PWN.
10. Klaus, W. (2007). Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki. Archiwum Kryminologii, T. XXVIII, Warszawa,
11. Kossowska, A. (2007) Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej. Archiwum Kryminologii, T. XXVIII, Warszawa,
12. Leyton, E. (1996). Polowanie na ludzi. Warszawa: Wyd. al. fine.
13. Machel, H. (2001). Niektóre makroczynniki społeczne sprzyjające aktualnie przestępczości młodzieży w Polsce na tle procesu transformacji ustrojowej. W: B. Urban (red.). Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
14. Majchrzyk, Z. (2001). Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw. Analiza procesów motywacyjnych i dyspozycji osobowościowych. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
15. Majchrzyk, Z. (2003). „Niezrozumiałe” motywy zabójstw dokonanych przez młodocianych. W: W. Ambrozik, F. Zieliński (red.). Młodociani mordercy. Studia nad agresją i zbrodnią. Poznań: Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
16. Ostrowska, K. (2005). Agresja w szkole w świetle samoopisów uczniów, Archiwum Kryminologii, T. XXVII 2003-2004, Warszawa,
17. Rzeplińska, I. (2007). Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych — przed i po transformacji. Archiwum Kryminologii,T. XXVIII, Warszawa,
18. Siemaszko, A., Gruszczyńska, B., Marczewski, M. (1999). Atlas przestępczości w Polsce 2. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Oficyna Wydawnicza
19. Siemaszko, A., Gruszczyńska, B., Marczewski, M. (2009). Atlas przestępczości w Polsce 4, Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa.
20. Sławik, K. (1996). Współczesny sprawca przestępstwa. Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
21. Turner J.S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne S.A.
22. Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
23. Urban, B. (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego